قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک از انشعاب

نویسنده: محسن فرزان، کارشناس ارشد انرژی‌های تجدیدپذیر       clock زمان مطالعه: ۵ دقیقه


قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک از انشعاب شماره….

ویژه مشترکین برق

 

این قرارداد به شماره …………………….. در تاریخ……………………….. به همراه سایر مستندات و مدارک پیوست و به استناد مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۳۵۶۰/۹۸ مورخ ۲۰/۷/۹۸ وزیر نیرو و تصویب نامه شماره ۱۵۳۴۴۰/ت۵۲۳۷۵ه مورخ ۲۱/۱۱/۹۴ هیات محترم وزیران، موضوع آئین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف که جزء لاینفک این قرارداد و حاکم بر آن است اصلاحات بعدی آن‌ها بین سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به‌عنوان خریدار برق از یک طرف و خانم/آقای/ شرکت ………………………………………… به‌عنوان فروشنده برق با مشخصات مندرج در جدول شماره ۱ که به پیوست این قرارداد و جزء لاینفک آن است از طرف دیگر، به‌منظور خرید تضمینی برق به شرح ذیل منعقد می‌گردد و شرکت توزیع نیروی برق …………………….. به نمایندگی ساتبا امضا می‌نماید.

ماده۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک {خورشیدی / بادی} از مشترکین برق محدود به ظرفیت انشعاب مشترکین.

تبصره۱: حداکثر ظرفیت نامی نیروگاه موضوع این قرارداد ……………. کیلووات می‌باشد که باتوجه‌به ظرفیت نامی و استاندارد تجهیزات مورد استفاده، نزدیک‌ترین رقم به ظرفیت فوق قابل قبول می‌باشد.

تبصره۲: این قرارداد به‌عنوان پروانه احداث و پس از شروع بهره‌برداری به‌عنوان پروانه بهره‌برداری تلقی می‌شود و چناچه فروشنده قصد ارائه این قرارداد به سازمان‌ها، نهادها و واحدهای دولتی و غیردولتی برای دریافت تسهیلات، تغییر کاربری و معافیت حقوق گمرکی و دولتی و نظایر آن‌ها را داشته باشد باید تحقق موضوع قرارداد را به ‌نحو اطمینان آوری برای مرجع ذیربط اثبات نماید و ساتبا در این خصوص مسئولیتی ندارد.

ماده۲- موضوع قرارداد

مبنای محاسبه نرخ خرید برق به استناد مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۳۵۶۰/۹۸ مورخ ۲۰/۷/۹۸ وزیر نیرو به ازای هر کیلووات ساعت برای مدت ۱۰ سال از مبادله قرارداد…………… ریال می‌باشد و در ۱۰ سال دوم نرخ خرید برق برای نیروگاه‌های خورشیدی هفتاد درصد و برای نیروگاه‌های بادی درصدی از نرخ مصوب مطابق تبصره ۲ بند ۱ مصوبه ۱۰۰/۳۰/۱۴۲۷۳/۹۵ مورخ ۱۹/۲/۹۵ وزیر نیرو پرداخت می‌گردد. در هر حال نرخ خرید برق این قرارداد براساس ضریب موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوری مصرف انرژی مصوب هیات وزیران تعدیل می‌شود.

ماده۳- مدت قرارداد

این قرارداد به مدت ۲۰ سال از تاریخ مبادله آن معتبر خواهد بود.

تبصره: فروشنده موظف است حداکثر دوره احداث نیروگاه را مطابق بند ۶ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۳۵۶۰/۹۸ مورخ ۲۰/۷/۹۸ وزیر نیرو، برابر ۱۵ ماه برای نیروگاه‌های خورشیدی و ۲۴ ماه برای نیروگاه‌های بادی محدود به ظرفیت انشعاب رعایت نماید.

ماده۴- تعهدات فروشنده

۱-۴- فروشنده موظف به رعایت کلیه مقررات مربوط به تولید، خرید و فروش برق کشور می باشد.

۲-۴- فروشنده متعهد می‌گردد، به طور همزمان برق موضوع قرارداد را به خریدار دیگری نفروشد.

۳-۴- فروشنده متعهد می‌گردد تا در صورت تغییر در مالکیت ساختگاه نیروگاه، مراتب را حداکثر به مدت ۵ روز کاری کتبا به خریدار اعلام نماید تا اقدام لازم مطابق مقررات انجام شود. در غیر این صورت مسئولیت عواقب آن برعهده فروشند می‌باشد.

۴-۴- رعایت کلیه استانداردهای ملی و دستورالعمل‌های مجموعه وزارت نیرو در خصوص تولید، تزریق و اتصال به شبکه توزیع از جمله تشخیص جزیره‌ای شدن و قطع از شبکه، هارمونیک‌های مجاز، قطع اتصال کوتاه، تزریق جریان مستقیم به شبکه توزیع الزامی بوده و برعهده فروشنده است.

۵-۴- فروشنده ملزم است توسط شرکتهای بیمه معتبر نیروگاه را در طول مدت احداث بیمه مسئولیت و حوادث نماید. لکن بیمه کردن نیروگاه در طول دوره بهره‌برداری به اختیار فروشنده است. به هر حال چنانچه حادثه‌ای در دروه‌های مذکور رخ دهد مسئولیت آن بعهده فروشنده می‌باشد.

۴-۴- مسئولیت کلیه صدمات و خسارات جانی، مالی احتمالی ناشی از احداث بهره‌برداری نیروگاه موضوع قرارداد برعهده فروشنده می‌باشد و خریدار هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.

۷-۴- فروشنده موظف است جهت بازدید از نیروگاه موضوع قرارداد اجازه لازم را به نماینده معرفی شده خریدار یا شرکت توزیع بدهد.

۸-۴- اخذ هرگونه مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح برای احداث و بهره‌برداری از موضوع این قرارداد و همچنین هزینه‌های بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری بر عهده فروشنده است.

۹-۴- انتخاب شرکت پیمانکار باید از طریق فهرست شرکت‌های تایید صلاحیت شده و انتخاب تجهیزات مورد استفاده در نیروگاه از فهرست تجهیزاتی که از نظر کیفیت مناسب ارزیابی شده است، انجام گردد. در صورت استفاده از پیمانکار خارج از فهرست مذکور، قبول خرید برق تولیدی منوط به تایید نصب و احداث نیروگاه توسط خریدار خواهد بود.

۱۰-۴- هزینه تهیه و تعمیر و نگهداری کلیه ملزومات و وسائل اندازه‌گیری و تجهیزات و متعلقات مربوط به فروش برق و هزینه‌های مربوط به عرضه برق بعهده فروشنده می‌باشد.

۱۱-۴- فروشنده موظف است نسبت به افتتاح و معرفی حساب بانکی جهت واریز مبالغ مربوط به فروش برق اقدام نماید تا در تاریخ‌های مشخص مبالغ حاصل از فروش برق براساس تعرفه‌های تعیین شده به آن حساب واریز گردد.

۱۲-۴- فروشنده موظف است همزمان با عقد قرارداد نسبت به تکمیل جدول شماره یک پیوست این قرارداد اقدام نماید.

ماده۵- تعهدات خریدار

۱-۵- خریدار موظف به نظارت بر حسن انجام احداث نیروگاه مطابق با دستورالعمل شرح کلی خدمات و مشخصات فنی نصب سامانه‌های خورشیدی / بادی موضوع پیوست شماره ۴ و ۵ توافقنامه می‌باشد.

۲-۵- خریدار موظف است به وسیله نماینده با خود قرائت کنتور و برآورد میزان انرژی تزریق شده به شبکه و محاسبه مبلغ قابل پرداخت مربوط به خرید تضمینی برق، مبالغ مربوطه را به حساب فروشنده در ظرف مدت شصت روز اقدام نماید.

ماده ۶- خاتمه قرارداد

فروشنده در هر زمان می‌تواند با اعلام کتبی به خریدار به این قرارداد خاتمه دهد. با تسویه حساب تزریق شده به شبکه رابطه حقوقی دو طرف پایان می‌پذیرد.

ماده۷- فسخ قرارداد

در صورتی که به تشخیص خریدار هریک از مواد این قرارداد رعایت نگردد، خریدار می‌تواند با اعلام کتبی موضوع به فروشنده مهلتی برای رفع اشکال و یا انجام تعهد منظور نموده و در صورت عدم اقدام فروشنده، خریدار محق خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و فروشنده حق هرگونه اعتراض را نسبت به این موضوع از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۸- خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت‌ها

چنانچه از زمان قرائت کنتور تا زمان پرداخت وجوه حاصل از فروش برق بیش از شصت روز کاری سپری گردد، حسب مورد خریدار موظف است خسارت ناشی از تاخیر تادیه در پرداخت‌ها معادل نرخ تورم سالیانه تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی (در انتهای هر سال) را محاسبه و پرداخت نماید.

ماده۹- حل اختلاف

اختلاف ناشی از اجرای مفاد این قرارداد و یا تفسیر مواد آن حتی المقدور از طریق مذاکره بین خریدار و فروشنده حل و فصل می‌گردد. در غیر این صورت اختلاف از طریق مراجع صالحه قضایی حل و فصل خواهد شد.

ماده۱۰- حوادث قهریه

در صورت بروز حوادث قهریه تا زمان برطرف شدن آن اجرای تعهدات طرفین به حالت تعلیق در می‌آید.

ماده ۱۱- نشانی طرفین

نشانی خریدار ……………………………….

نشانی فروشنده…………………………………. کدپستی ……………………………..

درصورتی که فروشنده نشانی خود را تغییر دهد، می بایست ظرف ۱۵ روز کاری قبل از تغییر نشانی آن را به طرف مقابل اعلام نماید. در غیر این صورت کلیه مکاتبات به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال و ابلاغ شده تلقی می‌گردد. تغییر نشانی خریدار از طریق مبادی رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این قرارداد در ۱۱ ماده و ۳ تبصره و مستندان پیوست و در ………….. نسخه تنظیم و پس از امضاء مبادله گردیده و کلیه نسخ حکم واحد را دارند.

خریدار

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)

فروشنده

 

جدول۱: مشخصات فروشنده، نوع و ظرفیت و انشعاب آن

۱. نوع و ظرفیت نامی نیروگاه تجدیدپذیر……………

نیروگاه فتوولتاییک

نیروگاه بادی

۲. شماره‌ی انشعاب۳.نوع وظرفیت انشعاب……………….

۱- سه فاز

۲- تک فاز

۴. نشانی ساختگاه یا محدوده‌ی احداث نیروگاه: استان……………………. شهر…………………………….. روستا…………………………………….

آدرس پستی: ساختگاه:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کدپستی:……………………………………………………. به مختصات جغرافیایی (GPS)…………………………………………………………………….

نام و نام خانوادگی شخص حقیقی ……………………………………….. نام پدر………………………….. تاریخ و محل تولد……………………………
نام شخص حقوقی………………………. روزنامه رسمی مورخ…………………………………. شماره……………………………………………………
تابعیت/ نوع شرکت یا موسسه:

 

کدملی / شناسه ملی:شماره‌ی شناسنامه/ شماره و محل ثبت:
تلفن تماس:دورنگار:پست الکترونیک:
شماره حساب بانکی جهت واریز صورت حساب برق تولیدی:

شماره حساب ………………………. نام بانک……………………….. نام/ کد شعبه…………………………………….. نام صاحب حساب……………..

شماره شبای حساب:……………………………………………………………………………………………………..IR

* مدارک دال بر مالکیت انشعاب، تصویر شناسنامه و کارت ملی و مدارک مربوط به تصویر آخرین نسخه‌ی روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات در مورد مدیران (اعضای هیات مدیره) و سهامداران برای شخص حقیقی / حقوقی پیوست شود.

۱- متقاضیان احداث نیروگاه‌های فوق می‌توانند از انشعاب اختصاصی خود دو برابر ظرفیت انشعاب تا سقف ۱۰۰ کیلووات (یا ۲۰ کیلووات) جهت احداث نیروگاه به استثنای انشعاب آزاد استفاده نمایند.

۲- قطع برق مشترکین تاثیری در خرید برق تضمینی نخواهد داشت.

۳- فروشنده می‌تواند برق تولیدی خود را به شبکه توزیع تزریق یا به اشخاص مورد نظر خود براساس ضوابط موجود بفروشد.

۴- کلیه مسئولیت‌های ناشی از احداث نیروگاه و ورود خسارت احتمالی به اشخاص، بعهده فروشنده می‌باشد.

برای دانلود فایل قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک محدود به ظرفیت انشعاب، کلیک نمایید.

منبع: ساتبا

نظر شما درباره این مطلب مهم است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نشر و بازنشر تمامی مطالب در سایت و فضای مجازی تنها با درج آدرس www.iransolarmag.com مجاز است.